En enkel blogg…

En-enkel-blogg

Fören­kla till­varon låter enkelt, men jag har upp­täckt att det är svårare än något annat. Det är som om vi män­niskor har en inneboende sam­larkraft som kom­plicerar vår till­varo. Vi sam­lar allt. Det kan vara pry­lar, idéer, vän­ner på Face­book och olika vanor. Vi fyller varenda liten tom vrå för att sedan inte hitta det vik­ti­gaste för allt brus som ska­pas. Allt i tron att vi behöver allt. Om just denna kamp kom­mer vi beskriva i denna blogg, både pri­vat och som byrå. Hop­pas ni tycker processen är lika spän­nande som vi.

Först ut är självk­lart vår blogg. Hur kan filosofin ”fören­kla för att för­ty­dliga” tilläm­pas på en blogg? Här är några punk­ter vi sam­lade ihop inför uppstarten:

1. Samla allt i ett kro­nol­o­giskt, över­skådligt flöde. Sträva efter att inte hamna på en ny under­sida. Använd helst en läs­bar kol­umn som ögat kan kon­cen­tr­era sig. Inga annonser, upphop­pande pop-up, ani­meringar eller andra widgets.

2. Skala ned på så många funk­tioner och kat­e­goris­eringar som du kan (och usch, det är svårt).

3. Se till att allt kan läsas på olika enheter utan krån­gel. Respon­siv är namnet.

4. Bilder ska fören­kla förståelsen, berika tex­ten och gärna också vara attraktiv.

5. En blogg ska vara enkel att skriva i, annars slu­tar jag.

Vad är då vik­ti­gast i vår blogg? För oss är det ett reflek­terande kring processen att fören­kla för att för­ty­dliga. Att lära av varan­dra. Och var­för fören­kla? Svaret är enkelt. Saker blir enklare, syn­li­gare, tydli­gare och vi får tid över till det som är viktigt.

Nu går det att dra detta ytterli­gare. Behövs en blogg. Nu har vi svarat ja på denna fråga, men inget är självk­lart. Välkom­men till vår blogg. En enkel blogg.