We strive to sim­pli­fy design around us. It applies to us as indi­vid­u­als, to organ­i­sa­tions and soci­ety as a whole. Sus­tain­abil­i­ty and qual­i­ty are close to our hearts, and we believe ideas are enhanced through dia­logue and by con­stant­ly push­ing our­selves beyond the lim­its.

Projektledare till BVD

Vi är en varumärkes- och design­byrå som arbe­tar utifrån filosofin “Sim­pli­fy to Clar­i­fy”. Genom strate­gi, design och processled­ning hjälper vi våra kun­der att för­ty­dli­ga och ta bort det som skym­mer sik­ten för sådant som verk­li­gen bety­der något för deras mål­grup­per.

Nu sök­er vi en pro­jek­tledare som vill bli en del av vårt team. Vi sök­er dig som tyck­er det är spän­nande att job­ba med oli­ka typer av upp­drag och trivs med att inte alltid veta vad näs­ta arbets­dag kom­mer bära med sig. Efter­som vi är en liten byrå hjälps vi åt och tar i där det behövs oavsett roll. Vi värder­ar pres­tigelöshet högt och arbe­tar både nära varan­dra och våra kun­der.

Det­ta är en bred roll där du är med hela vägen från upp­startsmöte till lever­ans. Det innebär att du kom­mer ha ans­var i planer­ing, bud­geter­ing, led­ning av team och uppföljn­ing med en nära kund­kon­takt genom hela processen. I vis­sa pro­jekt kom­mer du ock­så ans­vara för inten­si­va pro­duk­tions­fas­er och vara spin­deln i nätet mel­lan oss, kun­der och lever­an­tör­er. Ibland är det under högt tem­po med sto­ra pro­jekt och vi job­bar nära ihop för att pep­pa varan­dra. Du är lyhörd mot både kun­der och medar­betares behov och tyck­er det är kul att leda team. Vi ser gär­na att du har job­bat i lik­nande roller tidi­gare och är redo för nya utmaningar.

I dag arbe­tar vi med kun­der över hela världen och inom oli­ka indus­tri­er och bran­sch­er, bland annat Apotek Hjär­tat, Coca-cola, Sand­vik Coro­mant och IKEA. Vi har ett brett upp­slag av upp­drag, från strate­giutveck­ling i tillverkn­ingsin­dus­trin, till för­pack­n­ings­de­sign och varumärkes­i­den­titeter för glob­ala varumärken. Håll­barhet har länge var­it en hjärte­frå­ga för oss och vi dri­vs av att kun­na påverkar vår omvärld. I vårt kon­tor på Söder­malm är vi totalt 17 medar­betare. I övrigt är vi ett kon­tor som hellre arbe­tar till­sam­mans än ensam­ma, vi stöt­tar och tar hand om varan­dra och ser fram emot att få en ny kol­le­ga!

Sista ansökn­ings­dag är 28e juni och vi inter­vjuar löpande under den­na tid. Skic­ka din ansökan och CV till work@​bvd.​se

Electrolux

We are hap­py to announce our new col­lab­o­ra­tion with Elec­trolux. Togeth­er we will devel­op a new pack­ag­ing design strat­e­gy for the lead­ing glob­al appli­ance com­pa­ny. The leg­endary Swedish icon brand Elec­trolux cel­e­brates 100 years in 2019 and with addi­tion­al brands like AEG, Ano­va, Frigidaire, West­ing­house and Zanus­si they sell more than 60 mil­lion house­hold prod­ucts in more than 150 mar­kets every year.

A strategist reflection

Woodenhead3_BVD

Since I start­ed at BVD in Novem­ber last year I have got­ten the ques­tion sev­er­al times ”What’s an engi­neer doing in this con­text?”

It might sound like a dras­tic change, mov­ing from a huge man­u­fac­tur­er in the for­est and paper indus­try to a sim­pli­fy­ing agency in the design world. An engi­neer may also look like an odd bird in this con­text. But after my first months, I can sur­pris­ing­ly enough con­clude that there are more sim­i­lar­i­ties than dif­fer­ences.

“Engi­neers like num­bers, make sure you put a graph in there” is some­thing I have over­heard in many con­texts. And it is true, engi­neers love num­bers, facts, graphs, sta­tis­tics, well basi­cal­ly any­thing you can “prove”.

But fun­da­men­tal to engi­neer­ing is also cre­ativ­i­ty. Engi­neer­ing is about tak­ing on the big ques­tions and see if we can do some­thing new and some­thing bet­ter. It is about pick­ing things apart, fig­ur­ing out how they work, and putting them back togeth­er in a more effi­cient way. Talk­ing to my new­found col­leagues at BVD, this is very sim­i­lar to how they describe what they do.

There have absolute­ly been some “aha-moments” as well. Like that time I couldn’t under­stand why had to change from blue to red or why it I wasn’t allowed to put the word “expo­nen­tial­ly” in my head­er. But since I start­ed I have also seen the impact these types of deci­sion can have. Design that makes you feel some­thing, think some­thing or act – design that has an impact – is a tru­ly pow­er­ful tool.

Because even if I love the num­bers, the facts and the log­i­cal rea­son­ing, I am also cal­cu­lat­ing enough to under­stand that unless you are able to con­vey this to oth­ers, they won’t mat­ter any­way. A fun­da­men­tal rule is that you won’t change any­thing unless peo­ple under­stand why it needs to change.

So when I get the ques­tion “what does an engi­neer do at a design agency?”, my reply is “BVD is a sim­pli­fy­ing agency, isn’t it obvi­ous?”.

Mai­ja Biges­tans

Hallarna

Almost there! New project for Hal­lar­na includes brand­ing and iden­ti­ty for new­born mall of the future, just out­side the Swedish city of Halm­stad. Open­ing par­ty Octo­ber 26. See you there! Full case com­ing soon.

Hallarna_Teaser

BVD Stockholm turns 20 years. How did it all start?

It was a grey paint­ing, two graph­ic design­ers and a com­mon vision, that out of clut­ter found sim­plic­i­ty. This was the start­ing point of BVD Stock­holm. The year was 1996.  Out­side the new office win­dow in Stock­holm, Christ­mas dec­o­ra­tions light­ened up the city streets. This pod­cast episode takes us back to the year of 1996. The founders, Carin Blid­holm Svens­son and Catrin Vagne­mark, are describ­ing the start, ear­ly projects and what they are expect­ing of the forth­com­ing future. Lis­ten to Carin and Catrin in our Pod­cast where they will take you through the start of BVD Stock­holm.

pod_catrin_carin_beskuren

What a start, to say the least, Carin and Catrin, whom still are Cre­ative Direc­tors at BVD Stock­holm, start­ed their new agency with the two clients, IKEA and H&M. One of the first projects was Start­box­en at IKEA. Ing­var Kam­prad, the founder of IKEA, came up with the great idea; two dif­fer­ent box­es filled with kitchen uten­sils and named it Start­box­en. But despite the clever and sim­ple idea, the sale num­bers didn’t result as expect­ed. The chal­lenge was to make the box effec­tive in cost, visu­al attrac­tive, use­ful in 28 coun­tries and easy to use in store. Catrin and Carin took on the chal­lenge and found a solu­tion.

The result was ground­break­ing. The fact that some of the best sym­bols are sim­pli­fied images on the pack­age instead of words in 28 dif­fer­ent lan­guages was a clever and effec­tive way of apply­ing a sim­plis­tic design strat­e­gy.  It reduced the cost to han­dle dif­fer­ent lan­guages and was also visu­al­ly effec­tive. There­fore it saved both mon­ey and gained a high­er sale result. The sales went rooftop and gave 100 % in val­ue.  And to top it up they received a design award.

See more from the IKEA project here

BVD_ikea_1

H&M, back in 1996, the stores was clut­tered with brim-full clothes racks. Dif­fer­ent coun­tries used dif­fer­ent sizes and designs on the H&M pack­ages, which were cost inef­fi­cient and unclear. Catrin and Carin implied their phi­los­o­phy and method, Sim­pli­fy to Clar­i­fy, to reor­ga­nize the store and pack­ag­ing sys­tem. They cleaned up the cam­paign mate­ri­als, sim­pli­fied the pack­ages and clar­i­fied the stores.

Lis­ten to the pod­cast to hear how they solved the chal­lenge and the results.

See more from H&M here

bvd_hm_7Our founders empha­size the fruit­ful com­bi­na­tion of sim­plic­i­ty, cre­ative prob­lem solv­ing and an embod­i­ment of form and func­tion. But also as they both say, every project need to be an inte­gra­tion of what’s beau­ti­ful and use­ful to be able to achieve clar­i­ty and inter­est. All this is in the heart of BVD Stock­holm today.

With this it’s time to leave the teenage years behind and walk into a new age with curios­i­ty and ener­gy of change. Hope you will be around in the future.

The Future of Retail

bvd_future-in-retail

How cer­tain can we be about the future of retail? We host­ed a sem­i­nar for Mark­nads­förenin­gen i Stock­holm, The Stock­holm Mar­ket­ing Asso­ci­a­tion, about future sce­nar­ios of the retail indus­try. A lot of ques­tions and insights were shared and dis­cussed. Thanks all for attend­ing and con­tribut­ing! Are you also inter­est­ed about the future of retail? Please do not hes­i­tate to con­tact us!

bvd_future-in-retail-2

MTG Sans nominated for the Swedish Design Award

14355156_1168542379885278_1368936328977121073_n

Again, we are nom­i­nat­ed in the Swedish Design Award, Sven­s­ka design­priset. This time with our work for MTG, the type­face MTG Sans. The type­face was cre­at­ed in col­lab­o­ra­tion with Göran Söder­ström, Let­ters from Swe­den.

Keep your fin­gers crossed!

Skogsindustrierna nominated for the Swedish Design Award

bvd_skogsindustrierna_02

Nom­i­nat­ed! Swedish Design Award! Vote! We are nom­i­nat­ed for the Swedish Design Award in the ”Infor­ma­tion – Print” cat­e­go­ry with our work for Skogsin­dus­tri­er­na (Swedish For­est Indus­tries Fed­er­a­tion). Make our day by giv­ing us your vote at http://www​.design​priset​.se/rostning.php. Thanks!

We won a Red Dot!

13920539_1142238875848962_986446930184844156_o

Wow! Hur­ra! We have been award­ed a Red Dot for our work togeth­er with Skogsin­dus­tri­er­na. We became the win­ners in the Com­mu­ni­ca­tion Design cat­e­go­ry for the sto­ry about the future, sus­tain­abil­i­ty and the Swedish for­est. We are super proud that we togeth­er with the client achieved to cre­ate and design a com­mu­ni­ca­tion plat­form that chal­lenged the com­pli­cat­ed tonal­i­ty. The result speaks for its self, it is clear, approach­able and intrigu­ing!

BVD have signed the Fossilfritt Sverige

haringe_slott_bvd_4354

Our earth and way of liv­ing is in dan­ger and the cli­mate is shift­ing fast. It is time for action. BVD have signed the Fos­sil­fritt Sverige to give our small share in the fight for a health­i­er earth and a more sus­tain­able soci­ety. Sus­tain­abil­i­ty is a nat­ur­al part of every­thing we do. We are devot­ed pro­mot­ers of a more sus­tain­able busi­ness cli­mate and more sus­tain­able design think­ing. Our mis­sion is to sim­pli­fy to clar­i­fy to make the world eas­i­er to grasp. Sus­tain­abil­i­ty can and should be a nat­ur­al part of your busi­ness mod­el to dri­ve growth, both for your com­pa­ny and nature.

12